logo esf 0

 

De integratiefase = ABO duurt één schooljaar.

 

Toelatingsvoorwaarde

De leerling die het vijfde jaar met succes heeft afgerond, wordt van rechtswege toegelaten tot ABO.

Wie niet geslaagd is, kan na gunstig advies van de klassenraad  in ABO van start gaan.

 

Doel

Het doel van ABO is om de tewerkstellingskansen van de jongere te verhogen door een doorgedreven vorm van werkplekleren in nauwe samenwerking met de school.

De ABO-trajectbegeleider is de brugfiguur tussen de school en de werkervaringsplaats.

 

Componenten

ABO bestaat uit twee onderdelen:

  • twee dagen vorming op school (12 uur praktijk en 4 uur algemene vorming)
  • drie dagen werkervaring in het normaal economisch circuit.

 

Statuut
  • de ABO-cursist wordt als voltijdse leerling ingeschreven
  • de ouders behouden het recht op kinderbijslag
  • de jongere is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en de beroepsinschakelingstijd start al tijdens het ABO-jaar
  • de cursist heeft nadien recht op een inschakelingsuitkering.

 

Wie slaagt
  • behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding
  • heeft recht op een motivatiepremie van 500 EUR van het Europees Sociaal Fonds mits de minima qua aanwezigheid op school en op de werkervaringsplaats bereikt zijn.